Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu fotoblog.oifp.eu
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej fotoblog.oifp.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego fotoblog.oifp.eu
Data publikacji strony internetowej: 2018-10-03.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-20.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę;
  • nie jest stosowany kontrast dla treści niebędących tekstem;
  • nie wszystkie treści posiadają tekst spod kursora lub fokusa;
  • nie ma jednolitych skrótów klawiszowych,
  • na stronie nie ma specjalnie sformatowanego widocznego fokusa,
  • nie ma funkcjonalności które można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika.

Niemniej jednak OiFP będzie dążyć do zniwelowania tych przeszkód w najbliższym czasie.
Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kamil Uździło, adres poczty elektronicznej kamil.uzdzilo@oifp.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 306 75 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content