Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu fotoblog.oifp.eu
Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej fotoblog.oifp.eu zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego fotoblog.oifp.eu
Data publikacji strony internetowej: 2018-10-03.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-20.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę;
  • nie jest stosowany kontrast dla treści niebędących tekstem;
  • nie wszystkie treści posiadają tekst spod kursora lub fokusa;
  • nie ma jednolitych skrótów klawiszowych,
  • na stronie nie ma specjalnie sformatowanego widocznego fokusa,
  • nie ma funkcjonalności które można obsługiwać za pomocą ruchu urządzenia lub ruchu użytkownika.

Niemniej jednak OiFP będzie dążyć do zniwelowania tych przeszkód w najbliższym czasie.
Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie własnej samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kamil Uździło, adres poczty elektronicznej kamil.uzdzilo@oifp.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 306 75 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.